O službě podrobně

POSLÁNÍ SLUŽBY:
Posláním ambulantního zařízení Krizová poradna je poskytování bezplatného odborného sociální ho poradenství všem osobám, které se naleznou v náročné životní situaci, se kterou si sami neumí poradit nebo najít z této situace východisko, řešení a přispívat tak ke zlepšení jejich situace.

 

▪  CÍLOVÉ SKUPINY:
- rodiny s dítětem nebo dětmi

- oběti domácího násilí

- oběti trestné činnosti

- osoby v krizi


▪  VĚKOVÁ STRUKTURA:
    - děti předškolního věku (od 6 let věku dítěte)

    - mladší děti (7 - 10 let)

    - starší děti (11 - 15 let)

    - dorost (16 - 18 let)

    - dospělí (27 - 64 let)

    - mladší senioři (65 - 80 let)

    - starší senioři (nad 80 let)

 

▪  CÍLE SLUŽBY:
Základním cílem Krizové poradny je prostřednictvím odborného sociálního poradenství podporovat a pomáhat nacházet či hledat řešení lidem v náročné životní situaci (např. se může jednat o nepříznivou sociální situaci, osobní, partnerskou či manželskou krizi, problémy s vlastní identitou, rodinné nebo mezigenerační problémy) s využitím a podporou jejich vlastního potenciálu a úsilí při řešení těžké životní situace. 

 

Dílčími cíli jsou:

- stabilizace stavu klienta nacházejícího se v náročné životní situaci (dále jen NŽS)

- obnova a upevnění kontaktů, vztahů a komunikace s přirozeným sociálním 

  prostředím

- nápravu vztahů, podpora, vedení a pomoc při vyrovnání se s NŽS,

  kterou si klient v určité fázi jeho života prošel nebo jí prochází

- podpora a posílení psychického stavu klienta do té míry, aby byl opět schopen

  ve společnosti samostatně fungovat

 

▪  ZÁKLADNÍ ČINNOSTI PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY:
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- sociálně terapeutické činnosti
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí


▪  ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:

Dobrovolnost
Poradenství je klientovi poskytováno na základě jeho svobodné vůle.

Anonymita klienta 
Právo klienta na anonymitu během poradenského procesu.

Ochrana práva na klientovo soukromí a důvěrnost 
Sběr  a práce s údaji o klientovi pouze na základě jeho předchozího písemného souhlasu, a ani žádná informace o klientovi se neposkytuje bez jeho předchozího souhlasu.

Respektování jedinečnosti
Poskytování služeb každému klientovi bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či   barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci,  náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti.

Samostatnost
V průběhu poradenství je klient podporován a veden k soběstačnosti do té míry, aby byl opět   schopen ve společnosti samostatně fungovat a nevytvářel si na službě samotné závislost.

Bezplatnost služby
Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně.

 

▪  PUSOBNOST:
▪ okres Děčín

 

▪  KAPACITA SLUŽBY:
▪ okamžitá kapacita: 2

▪ při práci se skupinou: 6 osob (např. při práci rodinou)

V průběhu jednoho sezení lze pracovat i s více klienty současně, např. při poskytování poradenství partnerskému či manželskému páru, rodině apod.

Provozní doba

Pondělí  12:00 - 18:00 hodin
Úterý     12:00 - 18:00 hodin
Středa   10:00 - 16:00 hodin
Čtvrtek  12:00 - 16:00 hodin
Pátek    15:00 - 19:00 hodin

Doporučujeme Vám se k nám předem objednat prostřednictvím:

- mobilní linky 732 599 451

- osobně během provozní doby

- e-mailu: krizova.poradna@seznam.cz